วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560

เข็มขาวเข็มขาว : กล้วยไม้เล็กๆ

ถึงดอกเล็กดอกน้อยไม่ด้อยค่า
ได้เวลาก็ชูช่อแค่พอสวย
ยามแดดลมห่มเกื้อเอื้ออำนวย
เสริมแรงช่วยเกิดก่อเชิดช่อชู

ไม่ต้องดีเด่นงามตามใครเขา
เป็นไปเท่าที่เป็นได้ไม่ต้องหรู
คงคุณค่าการมีเป็นให้เห็นรู้
รู้จักอยู่ตามประสาสถานะตน