วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

บนเส้นทางเลย 69 สู่ 70

วันเวลา บอกอายุ ที่ลุล่วง
บอกความร่วง โรยของ กองสังขาร
ที่เกิดดับ สลับกัน เช่นนั้นนาน
มักมองผ่าน ไม่เห็น ความเป็นไป

เมื่อนับวัน นับเวลา ของอายุ
ก็ล่วงลุ เลยคืนวัน อันสดใส
คงแต่ความ สงบสว่าง ที่กลางใจ
บอกเนื้อใน ดีหรือชั่ว ของตัวตน

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กรรมใคร กรรมมัน

กรรมใคร กรรมมัน

ยามมีสุข ก็ไม่ต้อง หลงครองสุข
ยามมีทุกข์ ก็ไม่ต้อง เศร้าหมองหม่น
ยามได้ดี ไม่ต้องหลง ทนงตน
ยามอับจน ไม่ต้องโกรธ กล่าวโทษใคร

ทุกอย่างเกิด จากผล กรรมตนก่อ
สะสมส่อ สืบสาน บันดาลให้
จากผลบาป จากผลบุญ หนุนนำไป
เหมือนสายใย ที่ถักทอ ก่อจากกรรม

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เช็ค - ชัวร์ - ชอบ - แชร์

เช็ค - ชัวร์ - ชอบ - แชร์

เช็คข้อมูล เรื่องราว ของข่าวสาร
ตรวจสอบทาน ความถูกต้อง ของเนื้อหา
ชัวร์ก็ต้อง ตรองตริ พิจารณา
ถึงคุณค่า มีประโยชน์ หรือโทษใด

ชอบเนื้อหา หรือถูกใจ ในความคิด
ที่ไม่บิด เบือนแปร แม้ส่วนไหน
แชร์สาระ ดีสู่กัน แบ่งปันไป
ก็เหมือนให้ สิ่งที่ ดีต่อกัน

หมายเหตุ  :ภาพประกอบส่วนหนึ่งนำมาจากอินเตอร์เน็ต ของขอบคุณเจ้าของภาพไว้ ณ ที่นี้