วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ปลดโซ่ซึ่งตรึงชีวิต

ปลดโซ่ซึ่งตรึงชีวิต

เมื่อปลดปล่อยวางจิตให้อิสระ
เมื่อลดละเลิกล่วงปวงตัณหา
เมื่อรู้จักใช้ชีวิตติดปัญญา
เมื่อรู้ค่าแก่นธรรมหนุนนำใจ

ก็เหมือนปลดโซ่ซึ่งตรึงชีวิต
ก็เหมือนปลิดปลดหมองให้ผ่องใส
ก็รู้ทันสิ่งที่เห็นที่เป็นไป
ก็ย่อมได้พานพบสงบเย็น

"นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น