วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ต่าง

ต่าง


ต่างคนก็ ต่างวิถี ของชีวิต
ต่างหลักคิด ต่างแนวทาง ต่างความฝัน
ต่างคนจึง 'เป็น' 'อยู่' 'มี' ที่ต่างกัน
ต่างถือมั่น ยึดติด ในจริตตน

อาจเป็นสิ่ง สวยงาม ในความต่าง
แม้มีความ เปราะบาง ต่างเหตุผล
เมื่อไม่ต้อง หาแนวร่วม รวมใจคน
ต่างยืนบน หลักคิดซึ่ง ต่างพึงเป็น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น